Cynkmal

Home Strona główna Mapa strony Mapa strony English Deutsch Русский

Cynkmal

Cynk-Mal S.A. - producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo.

więcej »

CYNK-MAL S.A.
59-220 Legnica
ul. Pątnowska 48
tel.: +48 76 855 15 00
fax: +48 76 855 15 01
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000284987
NIP 6911115171
REGON 390406820
BDO 000084109

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Cynk-Mal S.A. (dalej Spółka) z siedzibą w Legnicy, przy ulicy Pątnowskiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000284987, NIP 6911115171, REGON 390406820, kapitał zakładowy 20 191 000,00 PLN wpłacony w całości.

Zakres dokumentu
Niniejsze zawiadomienie wyjaśnia, w jaki sposób Spółka przetwarza dane osobowe kontrahentów w ramach swoich działań w zakresie współpracy oraz prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Zbieranie danych
Zbieramy Twoje dane osobowe na kilka sposobów:
 1. Dane przekazujesz sam, na przykład, gdy zawierasz i podpisujesz umowę, przekazujesz nam informacje telefonicznie lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji.
 2. Dane mogą być także uzyskane od osób trzecich, na przykład od Państwa pracodawców, a także od podmiotów współpracujących.
 3. Dane mogą być także pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł, jak rejestry czy publikowane strony internetowe.
Wykorzystywanie danych osobowych
Przetwarzamy dane kontrahentów do realizacji następujących celów:
 1. Przygotowanie i podpisanie umowy (oferty lub zamówienia) oraz podejmowanie działań przed zawarciem umowy, w tym:
  • Przesyłanie oferty.
  • Negocjowanie warunków współpracy.
  • Kontakt w sprawach dotyczących umowy (oferty lub zamówienia).
  • Podpisanie umowy.
  • Przechowywanie umowy.
 2. Realizacja zawartej umowy (oferty lub zamówienia), w tym:
  • Potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub zamówienia.
  • Kontakt w sprawach dotyczących realizacji umowy lub zamówienia.
  • Realizacja działań wymaganych do realizacji umowy lub zamówienia (np. transport, przesyłka)
 3. Zapewnienie obsługi posprzedażowej.
 4. Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej.
 5. Weryfikacja kontrahenta i zabezpieczenie sprzedaży.
 6. Monitorowanie należności oraz dochodzenie lub obrona roszczeń w sprawach dotyczących współpracy.
 7. Planowania realizacji usług, zarządzanie i raportowanie wewnętrzne.
 8. Marketing własnych produktów.
Zakres danych
Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych, które mogą obejmować:
 • nazwę/imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności,
 • kod identyfikacyjny (np. kod klienta),
 • adres i dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon),
 • inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności, numer dowodu osobistego lub PESEL),
 • dane bankowe (np. numer rachunku, nazwa banku),
 • dane organizacyjne (np. stanowisko/funkcja, przełożony),
 • dane podstawowe z umów (np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki realizacji usługi, cechy charakterystyczne towarów),
 • informacje dotyczące realizowanych transportów i przesyłek,
 • numery, daty, wartości i treści faktur oraz innych dokumentów finansowo -księgowych,
Podstawa prawna przetwarzania
Wykorzystywanie przez nas danych osobowych ma różne podstawy prawne:
 1. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne:
  • w celu realizacji zawartej umowy pomiędzy Tobą a nami lub w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy (zgodnie z Art. 6 (1) b GDPR).
  • w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z Art. 6 (1) c GDPR; w szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:
   • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
   • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art. 9(2) f GDPR)
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f GDPR. Prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:
   • Weryfikacja kontrahenta i zabezpieczenie sprzedaży.
   • Monitorowanie należności i dochodzenie lub obrona roszczeń w sprawach dotyczących współpracy.
   • Planowanie realizacji usług.
   • Zarządzanie i raportowanie wewnętrzne.
   • Marketing własnych produktów.
  Jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

 2. Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy udzieliłeś nam zgody. (zgodnie z Art. 6 (1) a GDPR) i dotyczy to głównie działań marketingowych.

 3. W takim przypadku zawsze możesz wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele według Twojego wyboru w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o Twoją zgodę przed jej wycofaniem.
Udostępnienie danych osobowych
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe do uzasadnionych celów:
 • Podmiotom współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do realizacji umowy.
 • Innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.
 • Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby.
 • Dostawcy towarów i usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie środków technicznych oraz podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Dane podawane są dobrowolnie. Są one jednak wymagane do zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Przysługujące prawa

Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia Twoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku Twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Informujemy także, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w innych celach, zostaniecie o tym poinformowani.

Kontakt
W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt na adres: e-mail: ochronadanychosobowych@cynkmal.pl