Cynkmal

Home Strona główna Mapa strony Mapa strony English Deutsch Русский

Cynkmal

Cynk-Mal S.A. - producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo.

więcej »

CYNK-MAL S.A.
59-220 Legnica
ul. Pątnowska 48
tel.: +48 76 855 15 00
fax: +48 76 855 15 01
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000284987
NIP 6911115171
REGON 390406820
BDO 000084109

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG CYNK-MAL S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
- OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 12 CZERWCA 2018R.
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez CYNK - MAL S.A. z siedzibą w Legnicy wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 284987 (dalej zwaną „Sprzedającym”).
2. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego z Kupującym, chyba że strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyłączą stosowanie całości lub określonej części OWS do danej umowy.
3. OWS dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego www.cynkmal.pl.
4. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści niż OWS nie są akceptowane przez Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany OWS w dowolnym czasie. Nowe postanowienia OWS będą obowiązywały w stosunkach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym od chwili powiadomienia Kupującego o ich treści.
6. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Kupujących oraz przysługujących w związku z tym prawach dostępna jest na stronie internetowej Sprzedającego www.cynkmal.pl w zakładce RODO.

II. INFORMACJE I CENNIKI

1. Ogłoszenia i informacje o towarach i cenach będących w ofercie handlowej Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Ceny zawarte w ogłoszeniach i informacjach Sprzedającego są podawane w walucie polskiej i są cenami netto.
3. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury.

III. ZAMÓWIENIA

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta jeżeli Sprzedający przyjmie do realizacji zamówienie Kupującego i potwierdzi na piśmie przyjęcie zamówienia Kupującego. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedający podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość, formę i termin płatności oraz potwierdza termin i warunki dostawy towaru. Sprzedający może przyjąć do realizacji zamówienie w całości lub w części.
2. Do czasu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożone zamówienie nie wiąże Sprzedającego, zaś brak odpowiedzi Sprzedającego nie oznacza milczącego potwierdzenia zamówienia.
3. Zamówienie Kupującego musi być złożone w formie pisemnej i powinno określać co najmniej:
a. dokładną nazwę i adres Kupującego,
b. ilość i asortyment zamawianego towaru,
c. termin i miejsce dostawy,
d. proponowaną formę i termin płatności.
4. Zamówienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego i opatrzone pieczątką firmową.
5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego odbywać się może drogą elektroniczną (handlowy@cynkmal.pl) lub poprzez fax +48 76 855 15 01.
6. Wycofanie potwierdzonego zamówienia w całości lub części przez Kupującego może nastąpić tylko za pisemną zgodą Sprzedającego.
7. Sprzedający może wstrzymać lub odstąpić od realizacji przyjętego Zamówienia w sytuacji gdy:
a. wskutek siły wyższej nastąpiła niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego,
b. łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego przekroczyły kwotę limitu zadłużenia określonego przez strony w odrębnym dokumencie,
c. Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedającego jakichkolwiek wymagalnych należności, lub pomimo wezwania Sprzedającego nie dokonuje odbioru zamówionego towaru,
d. sytuacja finansowa Kupującego uleganie pogorszeniu w stopniu negatywnie wpływającym na wykonanie zobowiązań wobec Sprzedającego.

IV. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

1. Czas dostawy podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia powinien być traktowany jako uzgodniony pomiędzy stronami.
2. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedający pomimo pisemnie uzgodnionych nowych terminów nadal nie realizuje dostawy. W przypadku braku potwierdzenia terminu dostawy na piśmie Sprzedający dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru lub jego przyjęcia, w terminie do 7 dni po powiadomieniu o gotowości jego wydania przez Sprzedającego. Wydanie towaru Kupującemu, lub osobie przez niego upoważnionej (np. przewoźnikowi, spedytorowi) następuje w siedzibie Sprzedającego. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania.
4. Jeżeli zamówiony towar ma być dostarczony do miejsca wskazanego przez Kupującego, dostawa następuje zgodnie z INCOTERMS 2010 w oparciu o regułę CPT (Carriage Paid To), minimum logistyczne dla bednarki wynosi 1200 kg dla drutu 750 kg. W przypadku zamówienia mniejszej ilości, Kupujący zostanie obciążony kosztami dostawy.
5. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia dokumentów przewozowych (List przewozowy), otrzymanych od przewoźnika (spedytora), z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru.
2. Zapłata za sprzedany towar następuje w PLN, w miejscu i w terminie określonym w fakturze lub jeżeli termin nie zostanie określony, w ciągu 30 dni od daty wydania Kupującemu towaru. Sprzedający może uzgodnić z Kupującym w umowie handlowej inne terminy płatności.
3. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający będzie miał prawo do naliczania odsetek ustawowych.
5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w fakturze Sprzedający uprawniony będzie do wszczęcia postepowania windykacyjnego. W takim przypadku Sprzedający uprawniony będzie do żądania zapłaty kosztów jakie postępowanie to wymagało, w tym kosztów jakie poniósł w związku z pokryciem przez ubezpieczyciela niezapłaconych należności przez Kupującego.
6. Sprzedający ma prawo zaliczenia płatności dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie a następnie należności najdawniej wymagalnych. Niniejszym postanowieniem uchyla się uprawnienie Kupującego o którym mowa w art. 451 § 1 kodeksu cywilnego.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty swojej wierzytelności z wierzytelnością Kupującego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia do wstrzymania przez Kupującego zapłaty za dostarczony towar lub jego cześć.

VI. ILOŚĆ I JAKOŚĆ TOWARÓW

1. Ilościowa sprzedaż towaru realizowana jest według jednostek określonych w zamówieniu (metry bieżące, kilogramy, sztuki lub inne).
2. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, wymiarów, przeliczników i jakości, wynikające z aktualnych kart katalogowych dostępnych na stronie internetowej Sprzedającego, prospektów, broszur oraz innych drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych przygotowanych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi. Obowiązują one tylko w takim zakresie, w jakim zostaną uzgodnione przez obie strony.
3. Jeżeli zamówienie nie określa zgodności towaru z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości towaru, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
4. Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu zakupionego towaru w przypadku gdy jest zgodny z treścią zamówieniem Kupującego ale nie odpowiada jego wymaganiom.

VII. REKLAMACJE

1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
2. Jeżeli Kupujący po sprawdzeniu stwierdza, że w czasie transportu powstały niedobory lub uszkodzenia, ma on obowiązek sporządzić raport w obecności przewoźnika i przesłać go do Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty dostawy. W raporcie konieczne jest umieszczenie informacji o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia oraz czytelnego podpisu kierowcy, który dostawę zrealizował wraz z innymi wymaganymi dokumentami).
3. Wszelkie reklamacje w stosunku do zakupionego towaru należy zgłaszać do Sprzedającego niezwłocznie i na piśmie.
4. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych towaru, których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru po dostawie nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedającemu wraz z dokładnym opisem, ewentualnie zdjęciami i próbkami reklamowanego towaru, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 30 dni od daty dostawy. Po tym terminie odpowiedzialność Sprzedającego wygasa.
5. Sprzedającemu przysługuje prawo do skontrolowania reklamowanego towaru. W takich przypadkach Kupujący ma obowiązek udostępnić towar do kontroli i zapewnić wszelkie warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia zasadności reklamacji. Jeżeli Kupujący nie udostępni Sprzedającemu reklamowanego towaru, Sprzedający uznaje reklamację jako nieuzasadnioną.
6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający może według swego uznania uzupełnić dostawę, naprawić lub wymienić reklamowany towar na wolny od wad, albo odpowiednio obniżyć cenę. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu reklamacji w żadnym przypadku nie może przekroczyć wartości reklamowanego towaru.

VIII. SIŁA WYŻSZA

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy (kontraktu) spowodowane siłą wyższą. „Siła wyższa" oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zrządzeniem losu lub takimi zdarzeniami jak strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy (kontraktu) i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron może powołać się na „siłę wyższą" pod warunkiem, że druga strona zostanie powiadomiona o wyżej wymienionych okolicznościach.

IX. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO

1. W zakresie wykraczającym poza uregulowania zawarte w OWS wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi w rozumieniu art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści gospodarcze z tytułu wad fizycznych sprzedanego towaru.
3. Sprzedający nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za brak cech oczekiwanych czy zakładanych przez kupującego, jeżeli Sprzedający na piśmie nie zapewnił o występowaniu określone cech i przydatności do określonych celów.
4. Poza uregulowaną w OWS odpowiedzialnością z tytułu wad towaru Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę Kupującego wyrządzoną przez towar lub wynikającą z jego posiadania lub użycia – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. OWS oparte są na prawie polskim i do zawarcie każdej umowy sprzedaży zastosowania mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
2. OWS wyłączają stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów
3. Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania OWS właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego..