Cynkmal

Home Strona główna Mapa strony Mapa strony English Deutsch Русский

Cynkmal

Cynk-Mal S.A. - producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo.

więcej »

CYNK-MAL S.A.
59-220 Legnica
ul. Pątnowska 48
tel.: +48 76 855 15 00
fax: +48 76 855 15 01
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000284987
NIP 6911115171
REGON 390406820
BDO 000084109

Warunki gwarancji


GWARANCJA

Cynk-Mal S.A. udziela gwarancji dotyczącej powłok cynkowych bednarki i drutu ocynkowanego, spełniających normę
PN-EN IEC 62561-2 „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów”, na okres 12 miesięcy, liczony od dnia otrzymania wyrobów przez Zamawiającego.

WARUNKI GWARANCJI


1. Podstawą skorzystania z prawa gwarancji jest spełnienie poniższych warunków:
  • a) Transport wyrobów ocynkowanych należy przeprowadzać za pomocą zamkniętych środków transportu, wolnych od atmosfery agresywnej. Wyroby ocynkowane należy rozładowywać w sposób uniemożliwiający otarcie materiału o elementy mogące spowodować uszkodzenie powłoki cynkowej;
  • b) Wyroby ocynkowane należy składować w sposób wykluczający możliwość kontaktu z podłożem, w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, wolnych od środowiska agresywnego oraz nagłych wahań temperatury;
  • c) Uszkodzenia powłoki cynkowej powstałe podczas transportu, przenoszenia lub montażu powinny zostać naprawione poprzez oczyszczenie powierzchni, a następnie pomalowanie uszkodzonego miejsca farbą cynkową (o grubości równej min. 125% pierwotnej powłoki cynkowej);
  • d) Zamawiający zobowiązany jest dokonywać przeglądu powłoki cynkowej co najmniej raz w roku i naprawiać ewentualne ślady korozji lub uszkodzenia mechaniczne zgodnie z podpunktem 1 c;
2. Gwarancja jest ważna, w zależności od stopnia agresywności środowiska, w którym wyroby ocynkowane będą składowane, montowane i eksploatowane:
  • a) Kategoria korozyjności atmosfery C1 do C4 wg PN-EN ISO 14713;
  • b) Klasa zagrożenia korozją ziemną niska wg PN-EN 12501-1.
3. Cynk-Mal S.A. gwarantuje, że wyroby:
  • a) Bednarka ocynkowana spełnia wymagania normy PN-EN 10346, jakość wykonanych powłok cynkowych zgodnie z pkt. 7.5.2 przywołanej normy odpowiada powierzchni normalnej (A);
  • b) Drut ocynkowany spełnia wymagania normy PN-EN 10244-2, jakość wykonanych powłok cynkowych zgodnie z pkt. 4.2.2 przywołanej normy.
4. Gwarancja nie obejmuje:
  • a) Białej rdzy (z białawymi lub ciemnymi produktami korozji), powstającej wskutek składowania wyrobu w wilgotnych warunkach;
  • b) Nieciągłości powłoki powstałych w wyniku modyfikacji struktury po ocynkowaniu, np.: poprzez cięcie, nawiercanie, spawanie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży Cynk-Mal S.A. oraz przepisy kodeksu cywilnego.